Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla klientów
PSYCHODIA – CENTRUM BADAŃ I USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
PSYCHODIA – CENTRUM BADAŃ I USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH z siedzibą przy
ul. płk. Stanisława Dąbka 2 B, 37-600 Lubaczów wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON:
363354610 i posługująca się numerem NIP: 7931580776, zwana dalej „firmą”.
Kontakt z firmą w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod
adresem e-mail: polityka.ekursyonline@gmail.com
takie dane osobowe, jak:
 numer telefonu,
 adres poczty elektronicznej,
— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego (nie
wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu). Podstawą prawną
takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
W celu informacji zwrotnej na zapytanie wysłane poprzez formularz
kontaktowy na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 imię i nazwisko,
 adres e-mail,

 numer telefonu (nie wymagamy obowiązkowego podania numeru
telefonu).
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie
udzielonej zgody;
W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji
księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 imię i nazwisko,
 firma,
 adres zamieszkania lub adres siedziby,
 numer NIP,
 numer zlecenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest
konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z
obowiązków wynikających z prawa;
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy
takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
• adres zamieszkania (jeżeli został podany),
• numer NIP (jeżeli został podany),
• adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym
przypadku interesem firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą
ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób
trzecich);
W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 adres e-mail,
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu
faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli
tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie
uzasadniony interes (w tym przypadku interesem firmy jest posiadanie danych
osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją
usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);
W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie
informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą
prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy
pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na
wykorzystanie cookies);
W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane
osobowe, jak:
• adres IP,
• data i czas serwera,
• informacje o przeglądarce internetowej,
• informacje o systemie operacyjnym
— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy
każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do firmy. Administrowanie
stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie
byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.
1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem
Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes
(w tym przypadku interesem firmy jest administrowanie stroną internetową);
II. Cookies
1. Firma na swojej stronie internetowej (www.ekursyonline.pl), podobnie
jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje
tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym
urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a
także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług
korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej,
najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli
informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu
uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu
korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych
użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej —

pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i
aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe
między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi
odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się
na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym,
jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony
najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów
wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do
zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i
zwiększać komfort przeglądania stron;
 utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to
pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu
na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i
hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby
przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony
internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej
pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.).
Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej
działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i
tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google
Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy
Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi
powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi
bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i

w całej sieci;
 korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej
posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego
fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to
było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez
Facebooka.
3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza
wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej
wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy
Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony
internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej —
całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać
powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.
Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony
internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub
ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne
trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności
logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony,
ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony
na Facebooku etc.
III. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w
każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, to w tym celu wystarczy:

 wysłać maila bezpośrednio do firmy na adres :
polityka.ekursyonline@gmail.com
3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na
podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych
osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu
cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej
odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania.
IV. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od
Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych
danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w
zakresie korzystania z usług.
2. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia oraz adresu email — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest
podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem
imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach
związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu —
bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która

jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega
ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób
nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.
VI. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy
innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością
przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby,
przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami
prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności,
firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie
komunikatów sms, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła
konieczność naprawienia szkody).
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu
prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać
Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy
prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić
się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony
zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych
analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie
przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
VII. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani
danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest
potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane
osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani
danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść
zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego
usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez
pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych
osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza
nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie
bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych,
uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
w celu zawarcia i wykonania umowy;
 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
(długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy
też nie);
 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane
przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego
zawarcia umowy;
 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze
spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie
dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody;
 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu
przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów
marketingowych;
 do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie
dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i
administrowania stroną internetową.
4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy
przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub
niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej
umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i
technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego
ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych
pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku
skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są
rozpatrywane indywidualnie.
5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na
potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może
Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu
przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub
może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
VIII. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych;
 sprostowania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych
osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym
stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego,
a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić
Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia
żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa
uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili
przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z
Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z
przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są
nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W
takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w
tym celu. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
 wysłanie maila bezpośrednio firmy na adres:
polityka.ekursyonline@gmail.com

IX. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności
zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r