Statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO POD NAZWĄ: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “PSYCHODIA” Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Placówka nosi nazwę: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “PSYCHODIA” i w dalszej części Statutu nazywana jest Placówką. §2 Placówka działa na podstawie przepisów z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu, nadanego przez osobę prowadzącą placówkę. §3 Osobą prowadzącą Placówkę jest Diana Puchalska, zamieszkała: ul. Zbożowa 16, 37-600 Lubaczów. §4 Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych – odpłatne kursy. Miejsce prowadzenie działalności: Siedziba Placówki: ul. płk. Stanisława Dąbka 2b, 37-600 Lubaczów. §5 Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty Rozdział II Cele i zadania § 6 1. Zasadniczym celem Placówki jest prowadzenie ustawicznego kształcenia i doskonalenia osób dorosłych. 2. Placówka stawia sobie następujące cele szczegółowe: a. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego kursantów; b. organizowanie kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość; c. organizowanie kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie stacjonarnym; d. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji; e. doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych; f. współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą; g. współpraca z pracodawcami w zakresie zwiększania kwalifikacji kadr. § 7 Placówka zamierza realizować swoje cele poprzez: a. badanie potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego różnych grup zawodowych takich jak: kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi, lekarze, fizjoterapeuci i inni; b. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych; c. organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego; d. organizowanie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych oraz innych specjalistycznych zajęć dydaktycznych dających wiedzę i umiejętności; e. konsultacje i wspieranie w pracy absolwentów kursów i warsztatów; f. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji zadań Placówki; g. organizowanie i realizowanie form edukacji niestacjonarnej na odległość z wykorzystaniem mediów elektronicznych – e-Learning. § 8 Zajęcia w poszczególnych formach kształcenia mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwani dalej „Trenerami”. Mogą to być m.in.: a. Metodycy i specjaliści w zakresie dydaktyki, b. Autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów metodycznych, c. Psychologowie, pedagodzy, doradcy zawodowy, coachowie, d. Specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. księgowi, prawnicy itp. e. Inne osoby, w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb organizatora kształcenia. Rozdział III Struktura Organizacyjna § 9 Za działalność Placówki odpowiada dyrektor Placówki. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez osobę prowadzącą Placówkę. Osoba prowadząca Placówkę może być jednocześnie jej Dyrektorem. Do zadań dyrektora Placówki należy w szczególności: a. Kierowanie działalnością Placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, b. Zatrudnianie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć, c. Nadzór nad kadrą Trenerów, d. Zatwierdzanie programów nauczania, e. Ocena organizowanych szkoleń na podstawie przeprowadzonych ankiet, f. Prowadzenie pełnej dokumentacji w Placówce, g. Budowanie pozytywnego wizerunku Placówki. § 10 Do realizacji zadań, o których mowa w § 6 Placówka zatrudnia kadrę szkoleniową z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonymi stosownym dokumentem (dyplom, świadectwo, zaświadczenie, inne). Rozdział IV Finanse Placówki § 11 Działalność i majątek Placówki wchodzą w skład działalności i majątku osoby prowadzącej. Majątek Placówki stanowią ruchomości i środki finansowe. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Placówka jest wyposażona w niezbędne środki rzeczowe i finansowane przez osobę prowadzącą Placówkę. Działalność placówki finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników kursów lub inne podmioty kierujące uczestników na kurs. Rozdział V Postanowienia końcowe § 12 Statut określa organizację placówki. Statut wchodzi w życie z dniem 15.12.2017 roku. Zmiany statutu może dokonać osoba prowadząca Placówkę. Decyzję o likwidacji Placówki może dokonać osoba prowadząca Placówkę. Lubaczów, 6 września 2017 r